Supply Chain Management (SCM)

About the Community

Welk punt in de supply chain heeft momenteel de meeste aandacht binnen uw bedrijf? En waarom krijgt dit betreffende item eigenlijk zoveel aandacht? Misschien heeft de gehele supply chain wel uw aandacht, of zoekt u naar handgrepen om het juiste prioriteit te bepalen en daarmee juist aandachtsgebieden te scopen. Als SAP gebruiker zit u misschien in een transitie, of is een transitie aanstaande. Of zoekt u naar manieren om vraagstukken rondom regelgeving, duurzaamheid, operationele excellentie of data, reporting & analytics binnen uw bedrijf te brengen?

De supply chain van vandaag de dag is complex; grondstof tekorten, minder voorspelbare supply e/o demand, bullwhips, tekorten aan opslagruimte, uitbreiden van warehouses; en hoe krijg je dat allemaal gepland en getransporteerd?

Binnen de focusgroep Supply Chain Management (SCM) (her)kennen we deze uitdagingen en proberen vanuit de participerende deelnemers en SAP een platform te bieden om kennis met elkaar te delen. De focusgroep bestaat sinds september 2023 en Door middel van verschillende methoden proberen we deze naar onze focusgroep-deelnemers te brengen: via themadagen, fysieke en online seminars of maatwerk op specifieke vraagstukken.

Om de behoefte te toetsen en een event-roadmap te kunnen delen, wordt er een enquête uitgestuurd onder de focusgroep-deelnemers. Op basis van deze input gaat het bestuur aan de slag een passend programma neer te zetten. Liever via een persoonlijk gesprek? Ook dat kan: ontmoet de bestuursleden op o.a. de aanstaande events; SAP Discovery Day for S/4 HANA op 18 april of tijdens de Sustainability Themadag op 23 april.

Houd deze pagina in de gaten, binnenkort de uitkomsten van de enquête en events die georganiseerd gaan worden. Tot snel. En voor vragen met betrekking tot de focus groep of evenementen: voorzitterscm@vnsg.nl


Which point in the supply chain currently receives the most attention within your company? And why does this particular item actually receive that much attention? Perhaps the entire supply chain has your attention, or you are looking for tools to determine the right priority and thus scope areas of interest. As an SAP user, you may be in a transition, or a transition may be imminent. Or you are looking for ways to bring issues surrounding regulations, sustainability, operational excellence or data, reporting & analytics into your business?

Today's supply chain is complex; raw material shortages, less predictable supply and/or demand, bullwhips, shortage of storage space, expanding with multiple warehouses; and how do you get all that planned and transported?

Within the Supply Chain Management (SCM) focus group, we recognize these challenges and try to provide a platform for the participating members and SAP to share knowledge with each other. The focus group started September 2023 and we try to bring experience and expertise to our focus group participants through various methods: theme days, physical and online seminars or tailor-made solution-workshops for specific issues.

To assess needs and share an event roadmap, a survey will be sent out to the focus group participants. Based on this input, the board will start to set up a suitable program. Would you rather have a personal conversation? That is also possible: meet the board members at upcoming events, among others; SAP Discovery Day for S/4 HANA on April 18 or during the Sustainability Event on April 23.

Keep an eye on this page for the results of the survey and events that will be organized soon. See you soon. Questions regarding the focus groups or events: voorzitterscm@vnsg.nl

Onderwerpen

Productie en productieplanning, Manufacturing Execution Systems, Logistiek Executie Systeem en magazijnbeheer, Extended Warehouse Management, Radio Frequency Identification, Transport Management, Advanced Planning & Optimisation, supply chain collaboration, monitoring en rapportages

Aankomende evenementen

Geen aankomende evenementen voor deze focusgroep

Bestuursleden

       Voorzitter
     Irfaan Adhien
     Ministerie van Defensie
     voorzitterSCM@vnsg.nl

     Bestuurslid
     
Wendy van Hunnik
     KPMG     
       Bestuurslid
     Rens Gepkens
     Alliander 
 

Kernteam - Wie is wie?


   

Irfaan Adhien - Voorzitter focusgroep Supply Chain Management

Als logistiekeling voel ik mij thuis binnen de VNSG focusgroep SCM. Mijn eerste introductie met SAP kreeg ik in 2008 vanuit Defensie. Door mijn ervaring bij meerdere SAP-klanten heb ik mezelf kunnen ontwikkelen tot SAP logistiek specialist.
Door met ons kernteam diverse bijeenkomsten te organiseren verwacht ik een sterke bijdrage te kunnen leveren op het gebied van kennisdeling. Voorlopig doen we dat online, maar hopelijk snel weer fysiek op locatie.


Rens Gepkens - Bestuurslid focusgroep Supply Chain Management 
Werkend voor Alliander, één van de drie grootste netbeheerders van Nederland, sinds 2009 actief binnen diverse takken van de supply chain. Ketenmanagement, supply chain management, leiding geven aan operationele warehousing teams en aan customer service, voorraadbeheer, transport & supply planning teams. Telkens met de de ambitie om slimmer en operationeel excellenter te werken en IT-systemen efficiënter in te zetten. Via SAP WM en ECC en een S/4 EWM implementatie in 2021, nu in de volle breedte greenfield S/4 HANA supply Chain solutions aan het implementeren als ERP Product Owner. Samen leren en kennis & ervaring delen staan bij mij voorop, een reden om naast actief VNSG lid nu ook als bestuurslid aan de slag te gaan. Laten we er samen een actieve en leerzame focusgroep van maken!
 
Wendy van Hunnik – Bestuurslid focusgroep Supply Chain Management

De laatste jaren ben ik met plezier deel van de SAP Logistiek wereld. Vanuit mijn studie Technische Bedrijfskunde heb ik een affiniteit met logistieke processen optimaliseren; ERP systemen zoals SAP spelen hierin een belangrijke rol in. In het verleden heb ik via mijn functie als SAP Consultant voor Simac bij verschillende bedrijven meewerken aan het opzetten, inrichten en onderhouden van de logistieke SAP processen. Recent ben ik met een nieuwe uitdaging   begonnen bij KPMG, ik hoop hier mijn SAP SCM kennis nog verder uit te breiden en tegelijkertijd mooie ervaringen op te doen. Als deel van de Supply Chain Management focusgroep VNSG hoop ik die kennis te delen met de leden en tevens ook meer kennis op te doen. Dit door middel van informatieve maar vooral ook gezellige bijeenkomsten te helpen organiseren. Hopelijk tot snel op het volgende event! 

SIG Global Trade
 
Default image for Supply Chain Management (SCM)