Privacyverklaring


De VNSG handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van de relevante, nationale en Europese, privacywetgeving.  


Doel verwerking persoonsgegevens

Om een goede afhandeling van uw lidmaatschap van de VNSG te kunnen bewerkstelligen is, is het noodzakelijk dat u ons alle, voor het lidmaatschap relevante, (persoons)gegevens verstrekt. Aan de hand van de door u verstrekte (persoons)gegevens kunnen wij u goed van dienst zijn. De door u verstrekte (persoons)gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.


Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan. Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken die van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.


Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

- Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze kantoren en onze systemen.
- Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op
- Door ons worden alleen gegevens verwerkt door diegenen voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie
- De (persoons)gegevens wordt door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is, doch minimaal gedurende de voor ons geldende wettelijke bewaartermijn.


Uw rechten

Onder de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

- recht op inzage in uw persoonsgegevens;
- recht op correctie van uw persoonsgegevens;
- recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (met gevolgen voor het lidmaatschap);
- recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
- recht op dataportabiliteit ( het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen naar een andere aanbieder van ICT diensten).

U kunt gebruik maken van deze rechten door het invullen van een formulier, dat u kunt opvragen via
info@vnsg.nl


Bezoek aan onze website

Wanneer deze webpagina's worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime. De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt. Bij bezoeken aan deze webpagina's worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde "session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina's wordt beperkt.


Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:


- Mail:
info@vnsg.nl
- Telefoon: 073-6410200
- Post: VNSG Diensten B.V., Postbus 3485, 5203 DL ‘s-Hertogenbosch


Mocht u over de afhandeling van uw vraag c.q. klacht niet tevreden zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan het bestuur van de VNSG, te bereiken via
info@vnsg.nl


Voor algemene vragen, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 073 – 6410200 of via e-mail
info@vnsg.nl


Wijziging van de bepalingen

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.