Privacyverklaring 
De VNSG, gevestigd aan Amerikastraat 10, 5232 BE ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Doel verwerking (persoons)gegevens
Wij zorgen voor een goede afhandeling van uw lidmaatschap van de VNSG. Daarom is het belangrijk dat wij alle relevante (persoons)gegevens ontvangen. De gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Door het aanmaken van een account op www.vnsg.nl ontvangt u diverse mailingen. U kunt uw voorkeuren aanpassen door in te loggen op www.vnsg.nl. Vervolgens verschijnt 'Mijn menu' rechts in de menubalk. Door hierop te klikken, geeft u via uw profiel onder 'Voorkeuren' aan welke e-mails u wel en niet van ons wilt ontvangen.

Bescherming (persoons)gegevens
Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan Europese en nationale wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan. We behandelen uw (persoons)gegevens volstrekt vertrouwelijk.

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van (persoons)gegevens tot een minimum te beperken:

  • We zorgen voor een goede beveiliging van onze kantoren en onze systemen
  • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan hen op
  • Het verwerken van de gegevens wordt alleen door medewerkers behandeld in het kader van hun functie 
  • We bewaren de (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is, maar minimaal gedurende de voor ons geldende wettelijke bewaartermijn
  • We voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de geografisch gegevensopslag van persoonsgegevens binnen de EU


Gesponsorde evenementen
Bij gesponsorde evenementen kunnen de gegevens Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam en Email adres, die tijdens het aanmelden voor deze specifieke activiteit worden opgegeven, worden gedeeld met de sponsoren Dit zal alleen worden toegestaan mits daar door de deelnemer nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Uw rechten

Onder de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage in uw (persoons)gegevens
  • Recht op correctie van uw (persoons)gegevens
  • Recht op verwijdering van uw (persoons)gegevens (met gevolgen voor het lidmaatschap)
  • Recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw (persoons)gegevens
  • Recht op dataportabiliteit (het recht om uw (persoons)gegevens mee te nemen naar een andere aanbieder)

Om gebruik te maken van deze rechten, vult u een formulier in dat u opvraagt via info@vnsg.nl.

Bezoek website VNSG
Wanneer u onze webpagina's bezoekt, worden voor de optimalisatie van onze dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de bezochte pagina’s, gebruikte browser, sessie per gebruiker, zoektermen. De gegevens kunnen worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot specifieke personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, zijn ook deze gegevens niet terug te leiden naar de gebruikers. Bij bezoeken aan webpagina's worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde "session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen, en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina's wordt beperkt.

Klachtenregeling
Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens, is het mogelijk dat  er onduidelijkheden zijn of dat u ontevreden bent over onze handelswijze. Voor meer informatie of bij klachten, neemt u via de volgende kanalen contact met ons op:

E-mail:        
info@vnsg.nl
Telefoon:      073-6410200
Post:            VNSG Diensten B.V., Postbus 3485, 5203 DL ‘s-Hertogenbosch

Als u over de afhandeling van uw vraag of klacht niet tevreden bent, leg deze dan voor aan het bestuur van de VNSG, te bereiken via
info@vnsg.nl.

Wijziging van de bepalingen
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.